Få offerter från seriösa installatörer

Nya bud om värmepumpstvister – ARN föreslås ta över ansvaret

Värmepumpsbranschens egna organisationer har tidigare löst tvister gällande värmepumpar, men enligt ett förslag i en statlig utredning kommer nu Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ta över ansvaret för detta.

Tidigare har vi skrivit om att Svenska värmepumpföreningen (SVEP) löser tvister om värmepumpar, och detta har skett via Värmepumpbranschens reklamationsnämnd (VPN), som bildades så tidigt 1989 .

Enligt den statliga utredningen – som bland annat haft i uppdrag att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol - lever dock VPN inte upp till EU:s krav och därför måste en ändring till stånd.

Och lösningen blir alltså att ARN kliver in.

– Förslagen innebär en förbättring av dagens system och konsumenter kommer i fler fall att kunna vända sig till ARN, säger utredaren, hovrättslagmannen Christine Lager, i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet.

Om just värmepumpsfrågan, som aktualiserats av att antalet tvister (gällande både installation och försäljning) på området ökat de senaste åren, skriver man följande i utredningen:

För att säkerställa att konsumenter har tillgång till alternativ tvistelösning för tvister rörande värmepumpar tillförs därför sådana ARN:s kompetensområde”.

Precis som inom andra om råden kommer ARN endast komma med rekommendationer gällande värmepumpstvister, och inte några bindande beslut

Det är dock en bra bit kvar innan det fattas ett slutgiltigt beslut om detta. Till att börja med ska utredningens betänkande ut på remiss i tre månader.

Här nedan listar vi några av de viktigaste förslagen i utredningen (du kan den läsa i sin helhet här):

  • ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, till exempel rörande tvister om värmepumpar.
  • Ökad tillgång till enkel och billig tvistlösning för konsumenter.
  • ARN kompletteras av godkända privata branschnämnder.
  • Handläggningsrutiner effektiviseras och organisationen stärks.
  • ARN får i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas.
  • De beloppsgränser som en tvist måste uppgå till för att prövas av ARN sänks.

Läs även: Ny branschorganisation för värmepumpar bildad - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

 

30 Jun 2014